| สินค้าทั้งหมด |
การปลุก
 แสง       ข้าวสารดอกใหญ่มีความต้องการแสงแดดปานกลาง ค่อนข้างมาก เช่นเดียวกันกับข้าวสารดอกเล็ก
                เนื่องจากทั้งข้าวสารดอกเล็ก และข้าวสารดอกใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ที่ขึ้นตามป่าเบญจพรรณแล้ง

 น้ำ          ความต้องการน้ำอยู่ในระดับปานกลาง คือช่วงแรกปลูกให้รดน้ำ 2 ครั้ง ต่อวัน และเมื่อต้นแข็งแรง
                ดีแล้ว ให้รดวันละ 1 ครั้ง ก็พอ

 ดิน          ดินที่ปลูกก็ควรเป็นดินร่วนปนทราย ที่อุดมไปด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก

 ปุ๋ย          ให้ใช้ปุ๋ยธรรมชาติ เช่นปุ๋ยหมักใบไม้ ปุ๋ยคอก เป็นต้น
ฤดูกาลออกดอก 
การขยายพันธุ์

 ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด          
ข้าวสารดอกใหญ่
   ไม้เลื้อย

 ต้น      จะมีขนาดเล็กและมีผิวเกลี้ยง และหากลำต้นหรือเถาได้รับบาดแผล ก็จะมียางสีขาวไหลออกมา

ใบ      ใบจะออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน ใบคล้ายรูปไข่หรือรูปหัวใจ ปลายใบจะแหลมเป็นหางยาว ขอบใบเรียบ
           โคนใบเว้า ใบกว้างโดยประมาณ 10-15 เซนติเมตร และยาวโดยประมาณ 15-20 เซนติเมตร เนื้อใน
           บางบริเวณด้านบนตรงกลางใบจะมีขนขึ้นเป็นกระจุก ก้านใบเล็กและเรียว มีความยาวโดยประมาณ
           8-12 เซนติเมตร

ดอก    มีดอกสีขาวขนาดใหญ่ ถ้าดอกบานเต็มที่จะมึความกว้างประมาณ 4 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อตาม
           ง่ามใบ ช่อหนึ่ง ๆ จะมีดอกประมาณ 4-10 ดอก และมีก้านช่อดอกยาวประมาณ 6-10 เซนติเมตร ก้าน
           ดอกจะมีขนาดเล็กมาก ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร มีกลีบรองกลีบดอก 5 กลีบ ลักษณะคล้ายรูปไข่
           หรือรูปขนาน ตรงปลายจะกลม ขอบกลีบบาง ตรงโคนจะเชื่อมติดกัน กลีบดอกมีสีขาว โคนกลีบดอก
           จะเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง ปลายกลีบดอกจะหนา และสั้นกว่าท่อดอก

  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร |
 ไม้ประดับภายในอาคาร |
ไม้ประดับมงคล
 | สวนสวยและการจัดสวน |
=   
ชื่อวิทยาศาสร์          Raphistemma pulchellum (Roxb.) Wall.

ตระกูล                      ASCLEPIAPACEAE

ชื่อสามัญ                    -         

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ข้าวสารดอกใหญ่จะออกดอกในช่วงฤดูหนาวเช่นเดียวกับข้าวสารดอกเล็ก
ข้าวดอกใหญ่มีวิธีการปลูก โดยการนำต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ดมาปลูกลงดิน หากเพราะต้น
กล้าใส่ถุงเพาะชำ ถุงละหนึ่งต้น เมื่อต้นกล้าโตและแข็งแรงพอที่จะย้ายกล้ามาปลูกได้ ก็ให้ใช้มีด
คม ๆ กรีดถุงให้ขาด แล้วนำต้นกล้าพร้อมกับดินที่ติดอยู่ทั้งถุงลงหลุมปลูป กลบดินพอแน่น แล้ว
รดน้ำให้ชุ่ม
การดูแลรักษา
|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|

  การเวก
  กระเทียมเถา
  ข้าวสารดอกเล็ก
  ข้าวสารดอกใหญ่
  ขจร
  คัดเค้า
  คอนสวรรค์
  ชะลูดช้าง
  ชำมะนาด
  ดองดึง
  ถ้วยทอง
  เถาไฟ
  นมตำเลีย
  โนรา
  บานบุรีเหลือง
  บานบุรีสีม่วง
  ใบระบาท
  พวงโกเมน
  พวงทองเครือ
  พวงหยก
  พวงแสด
  พวงคราม
  พวงชมพู
  พวงเงิน
  พวงประดิษฐ์
  พุทธชาด
  มอร์นิ่งกลอรี่
  เฟื่องฟ้า
  มะลิวัลย์
  มลุลี
  รางจืด
  เล็บมือนาง
  ลดาวัลย์
 
 ว่านเพชรสังฆาต
  สะแกวัลย์
  สายน้ำผึ้ง
  สายหยุด
  สร้อยอินทนิล
  เสาวรสแดง
  แสเถา
  เสาวรสขาว
  สร้อยสุมาลี
  หมวกจีน
  หิรัญญิการ์
  อัญชัน
  อรพิม
 

Copyright © by maipradab.com All rights reserved.
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(01)8469556