| สินค้าทั้งหมด |
การปลุก

มอร์นิ่งกลอรี่เหมาะที่ปลูกริมรั้ว หรือปลูกเป็นซุ้มประตู เพื่อให้เถาได้เลื้อยพาดไปตามริมรั้ว หรือตามซุ้ม
ประตูได้ การปลูกให้นำกิ่งที่ได้จากการปักชำหรือต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ด มาปลูกลงดิน โดยขุดหลุม
ปลูกให้มีความกว้างลึกประมาณ 1x1 ฟุต รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ประมาณ 1/4 ของหลุม กลบ
ดินเล็กน้อย แล้ววางต้นกล้าลงกลางหลุม กลบดินพอแน่น แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

แสง       มอร์นิ่งกลอรี่เป็นไม้กลางแจ้ง ต้องการแสงมากพอสมควร

น้ำ        ควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง ในระยะแรกปลูก แต่เมื่อต้นโตและแข็งแรงดีแล้ว ให้รดน้ำวัน
                ละ 1 ครั้ง เฉพาะในช่วงเช้าก็พอ

ดิน       เจริญงอกงามได้ดีในดินที่ร่วนซุย หรือดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำได้ดี

ปุ๋ย        
ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักใส่บริเวณโคนต้นปีละ 2-3 ครั้ง โดยการพรวนดินรอบ ๆ โคนต้น
                ก่อน หากต้นไม้มีอาการใบร่วงหรือใบซีดเหลือง ให้รดด้วยยูเรีย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ติด
                ต่อกันประมาณ 2 เดือน
           

   ไม่พบโรคและแมลงที่ทำลายถึงขั้นเสียหาย

       ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด การปักชำกิ่ง
ฤดูกาลออกดอก  
โรคและแมลง 

การขยายพันธุ์     
มอร์นิ่งกลอรี่
   ไม้เลื้อย

ต้น         เป็นไม้เถาเลื้อยฤดูเดียว เถามีขนาดเล็ก ตามเถามีขนขึ้นปกคลุมจนทั่ว โดยเฉพาะ
                 บริเวณปลายยอด

ใบ         เป็นไม้ใบเดี่ยว ใบเป็นรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบมนเว้าเข้าหาก้านใบทั้ง 2 ข้าง
                 หรือใบเป็นรูปหัวใจ

ดอก       ออกดอกเป็นดอกเดี่ยวหรืออาจจะออกเป็นกลุ่ม ๆ หนึ่ง ๆ จะมีประมาณ 5 ดอก รูปทรง
                 ของดอกจะคล้ายกับแตร หรือคล้ายดอกผักบุ้ง มีขนาดเล็กและมีความยาวประมาณ 3
                 นิ้ว ดอกมีสีต่าง ๆ กัน เช่น สีม่วงอมน้ำเงิน หรือ สีม่วงปนขาว สีขาว สีแดง สีฟ้า สีชมพู

  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร |
 ไม้ประดับภายในอาคาร |
ไม้ประดับมงคล
 | สวนสวยและการจัดสวน |
=   
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ip omoea Rorsfalliae. (L.) Roth.

ตระกูล               CONVOLVULACEAE

ชื่อสามัญ            Deep rose. morning glory.
                                                                                                                             

ลักษณะทั่วไป
     ออกดอกตลอดปี

  การเวก
  กระเทียมเถา
  ข้าวสารดอกเล็ก
  ข้าวสารดอกใหญ่
  ขจร
  คัดเค้า
  คอนสวรรค์
  ชะลูดช้าง
  ชำมะนาด
  ดองดึง
  ถ้วยทอง
  เถาไฟ
  นมตำเลีย
  โนรา
  บานบุรีเหลือง
  บานบุรีสีม่วง
  ใบระบาท
  พวงโกเมน
  พวงทองเครือ
  พวงหยก
  พวงแสด
  พวงคราม
  พวงชมพู
  พวงเงิน
  พวงประดิษฐ์
  พุทธชาด
  มอร์นิ่งกลอรี่
  เฟื่องฟ้า
  มะลิวัลย์
  มลุลี
  รางจืด
  เล็บมือนาง
  ลดาวัลย์
 
 ว่านเพชรสังฆาต
  สะแกวัลย์
  สายน้ำผึ้ง
  สายหยุด
  สร้อยอินทนิล
  เสาวรสแดง
  แสเถา
  เสาวรสขาว
  สร้อยสุมาลี
  หมวกจีน
  หิรัญญิการ์
  อัญชัน
  อรพิม
 

|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
การดูแลรักษา

Copyright © by maipradab.com All rights reserved.
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(01)8469556