| สินค้าทั้งหมด |
|Home|About us|Community|Products|Service|Design garden|วมLink|แหล่งข้อมูล|ข้อเสนอแนะ|โฆษณา|FAQs|About webmaster|
ไม้ประดับมงคล
  
ไม้ประดับภายนอกอาคาร |
 ไม้ประดับภายในอาคาร |
 | สวนสวยและการจัดสวน |
=   
ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ตระกูล

ชื่ออื่น
ลักษณะทั่วไป
การเป็นมงคล
ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก
การปลูก
สักทอง
Teak

Tectona grandis Linn.

VERBENACEAE

กระเบียด

สักทองเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 15-30 เมตร ผิวเปลือกลำต้นมีสีน้ำตาล เปลือกเรียบ
ลำต้นเปลาตรงแตกกิ่งก้านครงส่วนเรือนยอด ใบเป็นใบเดี่ยว เนื้อใบหนาสากคาย ใต้ใบจะมีขน ใบมีลักษณะกลมใหญ่ขนาด
ใบกว้างประมาณ 15-20 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20-25 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อ ตามบริเวณปลายกิ่ง ดอกมีกาบหุ้มดอก
เป็นรูปเรียวยาวประมาณ1 เซนติเมตรดอกมีกลีบดอก5 แฉกดอกมีขนาดเล็กสีขาวผลเป็นรูปทรงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางโตปร
ะมาณ 0.5 เซนติเมตร

คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นสักทองไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีศักดิ์ศรี เพราะสัก หรือศักดิ์ คือการมีศักดิ์ศรี มีเกียรติศักดิ์
ยศฐาบรรดาศักดิ์ นอกจากนี้ สัก หรือ สักกะ คือ พระอินทร์ผู้มีอานาจที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ ดังนั้น สักทองจึงเป็นไม้มงคลนาม

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นสักทองไว้ทางทิศเหนือผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์ เพราะโบราณเชื่อว่าการ
ปลูกไม้เพื่อเอาคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์ ถ้าจะให้เป็นมงคลมากยิ่งขึ้น ผู้ปลูกควรเป็นผู้ใหญ่ที่ควรเคารพนับถือ และเป็นผู้
ที่ประกอบคุณงามความดี ก็จะเป็นสิริมงคลยิ่งนัก
การดูแลรักษา
นิยมปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ถ้าปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้าน หรืออาคาร ควรปลูกให้มีระยะห่างท
ี่เหมาะสม เพราะสักทองเป็นไม้ที่มีทรงพุ่มใหญ่ ขนาดหลุมปลูก 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน
อัตรา 1 : 3ผสมดินปลูกและใช้ปุ๋ยฟอสเฟต (Phosphate) อัตรา 100 - 300 กรัม/ต้น คลุกกับดินปลูก เพื่อปรับสภาพของดิน
ให้ดีขึ้น และใช้ฟูราดาน (Furadan) อัตรา 50-100 กรัม/หลุม คลุกดินป้องกันศัตรู พวกด้วง (Apoderus notatus) และหนอน
(Maggot)

  กล้วยไม้
  คล้า
  ธรรมรักษา
  บัว
  บอนสี
  พุทธรักษา
  ลิ้นมังกร
  เงินไหลมา
  ใบละบาท
  เฟื้องฟ้า
  มรกตแดง
  ราชินีหินอ่อน
  ออมเงิน ออมทอง
  กระบองเพชร
  กุหลาบ
  โกสน
  ชวนชม
  ใบเงิน
  ใบทอง
  กวนอิมเงิน
  กวนอิมทอง
  เข็ม
  ใบนาค
  ประยงค
  โป๊ยเซียน
  เพชรชมพู
  เพชรไพลิน
  เพชรสายรุ้ง
  พุด
  พู่ระหงส์
  มะลิ
  มงกุฎเพชร
  เล็บครุฑ
 
 สร้อยทอง
  หมากผู้หมากเมีย
  กัลปพฤกษ์
  แก้ว
  ข่อย
  ทรงบาดาล
  ฆนฑา
  พิกุลทอง
  โมก
  ราชพฤกษ์
  ลำดวน
  วาสนาราชินี
  วาสนาอธิษฐาน
  สุพรรณนิการ ์

  
สงจันทร์
  สนฉัตร
  หมากนวล
  กระดังงา
  ตะแบก
  ทองกวาว
  ทองหลาง
  ไทร
  บุนนาค
  ประดู่
  ปีป
  พญาสัตบรรณ
  พยุง
  พะยอม
  เลี่ยน
  ไผ่
  สักทอง
  สารภี
แสง                          ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง

น้ำ                             ต้องการปริมาณน้ำน้อย ควรให้น้ำ 10 วัน/ครั้ง

ดิน                            ชอบดินร่วนซุย มีความชื้นน้อย

ปุ๋ย                           ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 2: 5กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ปีละ 3-4 ครั้ง หรือใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15
                                  12-3-6 หรือ 16-11-14 อัตรา 100-300 กรัม/ต้น ใส่ปีละ 2-4 ครั้ง

การขยายพันธุ์           การเพาะเมล็ด การใช้เหง้า วิธีที่นิยมและได้ผลดีคือ การใช้เหง้า การเพาะเมล็ด
                                
โรค                             ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรค เพราะมีความทนทานสภาพธรรมชาติได้ดี

 ศัตรู                     มอดเจาะต้น (Weevil) หนอนกินใบ

อาคาร                  
มอดเจาะต้นทำให้เป็นรู ยอดเหี่ยวแห้ง ส่วนหนอนกินใบ จะมีเส้นใยสีขาวบนใบและกัดแทะใบอ่อน

การป้องกัน            
 ทำลายผีเสื้อที่จะวางไข่ และทำลายตัวอ่อนและทำความสะอาดบริเวณแปลงปลูก

การกำจัด               
ใช้ยาพวกทูรินจิ เอนซีส หรือ โมโนโครฟอส อัตราและคำแนะนำระบุไว้ตามฉลาก

maipradab.com
6/1 หมู่ 11 คลอง15 ศูนย์พันธ์
ไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
E-mail : webmaster@maipradab.com
Tel.(01)8469556